Ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα

Πληροφορίες Παροχής

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί αφενός στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και τη ρύθμιση της πιθανής δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς και αφετέρου στη συναισθηματική υποστήριξη και την εκμάθηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων, χρησιμοποιούνται διαφορετικά μέσα και εργαλεία με κριτήριο τις εξατομικευμένες ανάγκες των θεραπευομένων, και το επίπεδο της υπάρχουσας κατάκτησης των εν λόγω δεξιοτήτων. Συνήθεις στόχους αποτελούν η εκμάθηση:
-δεξιοτήτων αλληλεπίδρασης και η διαφοροποιημένη μορφή της ανάλογα με το άτομο με το οποίο αλληλεπιδρούν
-δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων
-δεξιοτήτων επικοινωνίας
-η ανάπτυξη ενσυναίσθησης
-η ανάπτυξη διεκδικητικής συμπεριφοράς

Οι παραπάνω στόχοι πραγματοποιούνται στα πλαίσια είτε ατομικών είτε ομαδικών συνεδριών, χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα ανάλογα με το στόχο, συμπεριλαμβανομένων βιωματικών τεχνικών.

‘Οσον αφορά τη ρύθμιση πιθανής δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς, χρησιμοποιούνται συμπεριφορικές τεχνικές, όπως η ενίσχυση νέων, περισσότερο προσαρμοστικών συμπεριφορών, σύμφωνα με τις αρχές της Συντελεστικής Μάθησης, με σκοπό την εκμάθηση, γενίκευση και συντήρησή τους.
Σε περιπτώσεις περισσότερο περίπλοκων διεργασιών, χρησιμοποιούνται τεχνικές της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας, με σκοπό την τροποποίηση της δυσλειτουργικής σκέψης και κατ’επέκταση της αντίστοιχης συμπεριφορας.

Όσον αφορά τη συναισθηματική υποστήριξη και την επίλυση προβλημάτων, εφαρμόζονται οι αρχές της Συμβουλευτικής, και όπου χρειάζεται της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας, πλαισιώνοντας το άτομο με ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο αφενός το βοηθάμε να διαχειριστεί τα συναισθήματα που το δυσφορούν και αφετέρου μαθαίνει τις απαραίτητες δεξιότητες και βήματα για την επίλυση τυχόν προβλημάτων.