Παιδοψυχιατρική Παρακολούθηση

Πληροφορίες Παροχής

Στο πλαίσιο της Χλόης παρέχονται επίσης Παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες, όπως η λήψη του
ιατρικού και ψυχιατρικού ιστορικού του ατόμου και της οικογένειας καθώς και η
φαρμακευτική καθοδήγηση σε συνεργασία με τον ψυχίατρο ή νευρολόγο της οικογενείας,
με σκοπό τη ρύθμιση της φαρμακευτικής αγωγής του ατόμου. Παράλληλα, η
Παιδοψυχίατρος του Κέντρου εποπτεύει στο σύνολό τους τις θεραπευτικές παρεμβάσεις
(ψυχοπαιδαγωγική, λογοθεραπευτική, εργοθεραπευτική, φυσικοθεραπευτική) που
πραγματοποιούνται στο χώρο μας, μέσω συστηματικών συναντήσεων με τη διεπιστημονική
μας ομάδα. Επιπλέον, η ίδια παρεμβαίνει σε περιπτώσεις ανάγκης για την
αποτελεσματικότερη δυνατή αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων που χρήζουν άμεσης
παρέμβασης. Τέλος, η Παιδοψυχίατρος είναι διαθέσιμη για επικοινωνία με σκοπό την από
κοινού, με τους γονείς ή κηδεμόνες, αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν το άτομο.