Λογοθεραπεία

Πληροφορίες Παροχής

Επικοινωνώ (ἐπι-κοινωνῶ): μεταφέρω σε κάποιον μηνύματα (πληροφορίες, σκέψεις, συναισθήματα), χρησιμοποιώντας έναν μεταξύ μας κοινό κώδικα σημείων, με σκοπό να αλληλεπιδράσουμε

 

Στη ΧΛΟΗ, η επικοινωνία αποτελεί μία από τις βασικές μας προτεραιότητες. Για το λόγο αυτό, προσαρμοζόμαστε στις επικοινωνιακές ανάγκες του θεραπευόμενου, καθώς, ως θεραπευτές, οφείλουμε να σεβαστούμε τη διαφορετικότητα σε όλα τα επίπεδα.

 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι συνεδρίες λογοθεραπείας πραγματοποιούνται σε ατομικό επίπεδο ή σε ομάδα 2 έως 5 ατόμων, όπου κρίνεται ευεργετικό. Η συνεργασία των θεραπευτών είναι απαραίτητη και συχνά γίνεται σύσταση ομάδας πολλαπλών στόχων/συνθεραπεία (λογοθεραπεία  και εργοθεραπεία).

 

Για την ανάπτυξη των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, χρησιμοποιούμε την προσέγγιση της Εντατικής Αλληλεπίδρασης (Intensive Interaction). Επιπλέον, πραγματοποιείται εξατομικευμένη εκπαίδευση σε Συστήματα Εναλλακτικής / Επαυξητικής Ομιλίας όπως MAKATON, PECS κ.α. Όπου κρίνεται ωφέλιμο, λειτουργούμε με την προσέγγιση της Δομημένης Εκπαίδευσης όπως το πρόγραμμα TEACCH κ.α.