Εργοθεραπεία

Πληροφορίες Παροχής

Στο πλαίσιο του προγράμματος εργοθεραπείας, οι θεραπευτές μας αξιολογώντας τα περιστατικά και λαμβάνοντας υπόψιν την ιεράρχηση των αναγκών τους, στοχεύουν τόσο στην ανάπτυξη της αυτονομίας τους όσο και στη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους. Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου, σχηματίζεται και πραγματοποιείται είτε ατομικό ειτε ομαδικό πρόγραμμα με στόχο την κάλυψη των εκάστοτε αναγκών και την εκπλήρωση των αντοίστοιχων στόχων.

Στα πλαίσια της εργοθεραπευτικής παρέμβασης που πραγματοποιείται στη Χλόη, περιλαμβάνονται ατομικές, δυαδικές ή και ομαδικές συνεδρίες. Το είδος των συνεδριών καθορίζεται με βάση τις  ατομικές ανάγκες και το δυναμικό των θεραπευομένων, καθώς οι δεξιότητες και δυσκολίες ποικίλουν από άτομο σε άτομο.

Καθοριστικό στόχο αποτελεί η ευχαρίστηση της συμμετοχής του ατόμου στη διαδικασία καθώς και η ψυχαγωγία του, παράλληλα με τους θεραπευτικούς στόχους.

Καθοριστική είναι επίσης  η δημιουργία της θεραπευτικής σχέσης, καθώς αποτελεί τον καθοριστικό πυλώνα της εργοθεραπευτικής παρέμβασης. Ελιναι απαραίτητο να χτιστεί η βάση της θεραπευτικής σχέσης, ώστε να προχωρήσουμε στους στόχους και τις παρεμβάσεις. Με το πέρας του χρόνου, την οπτική συνήθεια , την γνωριμία και  την εμπιστοσύνη, θα επέλθει η αυθόρμητη συτή σχέση.

Όπως προαναφέρθηκε, τα εργοθεραπευτικά προγράμματα και η στοχοθεσίες κάθε ατόμου, τίθενται ύστερα από τον συνδυασμό ενός συνόλου παραγόντων. Κάποιοι από τους παράγοντες  είναι:
-Οι υπάρχουσες δεξιότητες
-Οι μεγαλύτερες δυσκολίες στην καθημερινότητα,
-Η ηλικία,
-Οι προτεραιότητες των γονέων,
-Η διάθεση για συνεργασία.       

Η καθορισμένη στοχοθεσία ενός ατόμου, μπορεί να περιλαμβάνει στόχους  από όλες τις κατηγορίες των δεξιοτήτων.

Αυτές είναι:
  1. Oι Αισθητικοκινητικές Δεξιότητες (δεξιότητες αίσθησης σε συνδυασμό    με την κίνηση)
  2. Οι Γνωστικές Δεξιότητες
  3. Οι Ψυχοκοινωνικές Δεξιότητες
  4. Οι  Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής – Αυτονομίας

Όλες οι παραπάνω ανοίγουν μία πολύ μεγάλη ομπρέλα δεξιοτήτων. Όπου σύμφωνα με τον συνδυασμό αυτών οργανώνεται η εκάστοτε κατάλληλη παρέμβαση. Στην παρέμβαση γίνεται χρήση υλικού και εξοπλισμού.
Για παράδειγμα: Στην παρέμβαση κάποιου συγκεκριμένου ατόμου, με συγκεκριμένες ανάγκες, ίσως να χρειάζεται η χρήση κάποιου ηλεκτρονικού μέσου ή εναέριου εξοπλισμού. Από την άλλη για ένα άλλο άτομο, με τις ανάγκες που το συνοδεύουν, να χρειάζεται μόνο π.χ. ένα ποτηράκι ή μία πλαστελίνη.Γύρω από το εκάστοτε μέσο θα οργανωθούν οι ασκήσεις-παιχνίδια που θα εκτελεστούν με σκοπό την χρήση-βελτίωση κάποιας δεξιότητας ή και περισσοτέρων.
Ο καθορισμός των προγραμμάτων μπορεί να ποικίλει από συνεδρία σε συνεδρία  και είναι τελείως προσαρμοσμένος στο άτομο.
Επίσης, η προσέγγιση του ατόμου αλλά και της παρέμβασης του, περιλαμβάνει το αισθητηριακό προφίλ  και το ψυχοδυναμικό, όπως και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. να έχει αναφερθεί στο ιστορικό πως, ένα άτομο κάνει πολύ ανήσυχο ύπνο, ίσως δικαιολογεί ένα χαμηλό επίπεδο διέγερσης και συνεργασίας).  Όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη.