Ειδικό Παιδαγωγικό

Πληροφορίες Παροχής

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί τη βάση του κέντρου μας, καθώς με κριτήριο τις υπάρχουσες δεξιότητες και δυναμικό του κάθε ατόμου, κατατάσσεται το καθένα σε διαφορετικό τμήμα, στα πλαίσια του οποίου πραγματοποιείται στη συνέχεια η αντίστοιχη εκπαιδευτική παρέμβαση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
Χρησιμοποιώντας μέσα όπως γραφοκινητικές ασκήσεις, προγραφικές ασκήσεις, ασκήσεις οπτικοκινητικού συντονισμού και άλλα αντίστοιχα μέσα, το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη ή εξέλιξη των μαθησιακών δεξιοτήτων τις οποίες το άτομο δεν έχει κατακτήσει ή έχει κατακτήσει μερικώς. Η μη κατεκτημένες αυτές δεξιότητες ενδέχεται να σχετίζονται είτε με Γενικές μαθησιακές δυσκολίες, είτε με αντίστοιχες Ειδικές. Η στοχοθεσία, λοιπόν, ποικίλλει ανάλογα με το δυναμικό του ατόμου.